Vekil Fikri Işık’tan “Cadı Avı” İtirafı

Türkiye ’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra TÜBİTAK ’ta çalışan 230 personelin iş akdinin feshedildiği ortaya çıktı. 17 Aralık ’tan sonra başlatılan kıyımla ilgili kurum aleyhine 59 dava açıldığı belirlendi.

MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, 17 ve 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rın­dan ar­dın­dan Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı ile bağ­lı kuruluşlar­da­ki gö­rev­den al­ma­la­rın akı­be­ti­ni sor­du.

Ye­ni­çe­ri­ ’ye ya­nıt Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Fik­ri Işı­k ’­tan gel­di. Ba­kan Işık, TÜBİTAK ’­ta 17 Ara­lık 2013 ’den bu­gü­ne üst dü­zey yö­ne­ti­ci kad­ro­la­rı­na ve­ka­le­ten ata­nan 39 per­so­ne­lin ve­ka­let gö­rev­le­ri­nin kal­dı­rıl­dı­ğı­nı, 27 per­so­ne­lin ise ni­te­lik­le­ri­ne ve ka­ri­yer­le­ri­ne da­ha uy­gun alan­lar­da gö­rev­len­di­ril­me­le­rin­den do­la­yı gö­rev­le­rin­den alın­dık­la­rı­nı açık­la­dı. 

62 YENİ YÖNETİCİ

12 ’si ve­ka­le­ten ol­mak üze­re 62 per­so­ne­lin ku­rum için­de mes­le­ki bil­gi ve bi­ri­kim­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak yö­ne­ti­ci­lik gö­re­vi­ne atan­dı­ğı­nı be­lir­ten Işık, 113 per­so­ne­lin de mes­le­ki ka­ri­yer­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li ko­şul­la­rı sağ­la­ya­rak bir üst un­va­na yükseltildiğini söy­le­di.

230 Kİ­Şİ­NİN İŞİ­NE SON

Ba­kan Işık, TÜ­Bİ­TA­K ’­ta işin ve iş­ye­ri­nin ge­rek­li­lik­le­rin­den do­la­yı 160 ’ı de­ne­me sü­re­si için­de ol­mak üze­re 230 per­so­ne­lin iş ak­di­nin feshedildiği­ni ifa­de et­ti. Ku­ru­ma, ba­kan­lık­lar, üni­ver­si­te­ler ile di­ğer ka­mu ku­ru­luş­la­rın­dan ge­çi­ci gö­rev­len­di­ri­len 30 per­so­ne­lin de görevlendirme­le­ri­nin so­na er­di­ril­di­ği tes­pit edil­di.

Işık, “13 per­so­ne­lin be­lir­li sü­re­li iş söz­leş­me­si­nin ye­ni­len­me­me­si ne­de­niy­le iş ile ili­şi­ği kesilmiş­ti­r” de­di. TÜ­Bİ­TA­K ’­ta 2 ’si ken­di is­te­ğiy­le 59 per­so­ne­lin işin ve iş­ye­ri­nin ge­rek­li­lik­le­ri göz önü­ne alı­na­rak ku­rum içi ta­yin edil­di­ği­ni belirten Işık, 17 Ara­lı­k ’­tan bu­gü­ne ka­dar 96 per­so­ne­lin is­ti­fa, 12 per­so­ne­lin as­ker­lik ve 2 per­so­ne­lin ev­li­lik ne­de­niy­le ol­mak üze­re 110 ça­lı­şa­nın kurum­dan ay­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

59 DAVA AÇILDI

Bugün’ün haberine göre, Fikri Işık, görevden almalardan dolayı TÜBİTAK aleyhine 59 dava açıldığını söyledi. Bu davalardan 4 ’ünün görevsizlikten reddedildiğini, 19 ’unun ise derdest durumda olduğunu açıkladı. Işık, “Bu davalarla ilgili olarak şimdiye kadar TÜBİTAK ’ın ödemek zorunda kaldığı tazminat bulunmamaktadır” dedi.

Bugün
 

, Bakan Fikri Işık’tan “Cadı Avı” İtirafı kelebeksohbetchat.net farkıyla sizlerle.


Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : , , , ,
Okunma Sayısı :

Bir Cevap Yazın

*

Copyright © 2015 Sohbet Odaları. Tüm hakları saklıdır.

Tarih : 18.06.2021
Saat : 09:02:16
itibari ile RomeO Tarafından Güncellenmiştir.

Created By RomeO
We Love
Sohbet Odaları
sohbet sohbet W3 Directory - the World Wide Web Directory TV-bnk
Internet General Gaming sites Top 100