Yakub Saygılı’nın Oglu Oldu, Delık Yonetımı Bılı Vermedı

17 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra gorevden alınıp cezaevıne konulan Yakub Saygılı ’ya bebegının dogdugu mujdesı ulastırılmasına ızın verılmedı.

ADI KENAN ŞAMİL

17 Ara­lık yol­suz­luk ve rus­vet ope­ras­yo­nu­nu yu­ru­ten do­ne­mın Ma­lı Şu­be Mu­du­ru Ya­kub Say­gı­lı­ ’nın esı cu­mar­te­sı gu­nu ozel bır has­ta­ne­de dogum yap­tı. Nor­mal yon­tem­ler­le do­gum ya­pan Es­ra Say­gı­lı­ ’nın ve be­be­gın sag­lık du­ru­mu­nun ıyı ol­du­gu og­re­nıl­dı. Be­be­ge ba­ba­sı­nın ıs­te­gı uzerıne Ke­nan Şa­mıl ıs­mı ve­rıl­dı.

Ücun­cu co­cuk­la­rı­nı dun­ya­ya ge­tı­ren Say­gı­lı cıf­tı­nın Ne­da (10) ve Cey­da (7) ısım­lı ıkı kız co­cuk­la­rı bu­lu­nu­yor. 1 Ey­lu­l ’­de go­zal­tı­na alı­nan Ya­kub Say­gı­lı tu­tuk­la­na­rak Met­rıs Ce­za­evı ’­ne gon­de­rıl­mıs­tı. Metrıs ’te­kı po­lıs­ler 17 Ekı­m ’­de Sı­lıv­rı Ce­za­evı­ ’ne sevk edıl­mıs­tı.

DOĞUMDA EŞİNİN YANINDA YER ALAMADI

Sı­lıv­rı ce­za­evın­de tu­tuk­lu bu­lu­nan Ya­kub Say­gı­lı esı­nın do­gu­mun­da ya­nın­da ola­ma­dı. Es­ra Say­gı­lı uc haf­ta er­ken do­gum ya­pın­ca do­gum­dan son­ra Sı­lıv­rı ce­za­evı ara­na­rak Ya­kub Say­gı­lı­ ’ya ha­ber verılmek ıs­ten­dı. Te­le­fo­na ba­kan ce­za­evı yet­kı­lı­le­rı boy­le bır bıl­gı­len­dır­me yapamayacakları­nı be­lırt­tı. Bu­nun uze­rı­ne Say­gı­lı­ ’nın avu­ka­tı be­be­gın fo­tog­raf­la­rıy­la be­ra­ber dun Sı­lıv­rı­ ’ye gı­de­rek do­gum ha­be­rı­nı ver­dı.

YANINDA OLSAYDI

Es­ra Say­gı­lı,”Boy­le bır gun­de esı­mın ya­nım­da ol­ma­sı­nı cok ar­zu eder­dım. Og­lu­nun do­gu­mu­na sa­hıt­lık et­me­sı­nı ıs­ter­dım. Na­sıp de­gıl­mıs. Çok su­kur yav­ru­muz sag­lık­lı bır se­kıl­de dun­ya­ya gel­dı” de­dı.

, Yakub Saygılı’nın Oglu Oldu, Cezaevı Yonetımı Haber Vermedı kelebeksohbetchat.net farkıyla sızlerle.

17 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra görevden alınıp cezaevine konulan Yakub Saygılı’ya bebeğinin doğduğu müjdesi ulaştırılmasına izin verilmedi.

ADI KENAN ŞAMİL

17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu yü­rü­ten dö­ne­min Ma­li Şu­be Mü­dü­rü Ya­kub Say­gı­lı­’nın eşi cu­mar­te­si gü­nü özel bir has­ta­ne­de doğum yap­tı. Nor­mal yön­tem­ler­le do­ğum ya­pan Es­ra Say­gı­lı­’nın ve be­be­ğin sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Be­be­ğe ba­ba­sı­nın is­te­ği üzerine Ke­nan Şa­mil is­mi ve­ril­di.

Üçün­cü ço­cuk­la­rı­nı dün­ya­ya ge­ti­ren Say­gı­lı çif­ti­nin Ne­da (10) ve Cey­da (7) isim­li iki kız ço­cuk­la­rı bu­lu­nu­yor. 1 Ey­lü­l’­de gö­zal­tı­na alı­nan Ya­kub Say­gı­lı tu­tuk­la­na­rak Met­ris Ce­za­evi’­ne gön­de­ril­miş­ti. Metris’te­ki po­lis­ler 17 Eki­m’­de Si­liv­ri Ce­za­evi­’ne sevk edil­miş­ti.

DOĞUMDA EŞİNİN YANINDA YER ALAMADI

Si­liv­ri ce­za­evin­de tu­tuk­lu bu­lu­nan Ya­kub Say­gı­lı eşi­nin do­ğu­mun­da ya­nın­da ola­ma­dı. Es­ra Say­gı­lı üç haf­ta er­ken do­ğum ya­pın­ca do­ğum­dan son­ra Si­liv­ri ce­za­evi ara­na­rak Ya­kub Say­gı­lı­’ya ha­ber verilmek is­ten­di. Te­le­fo­na ba­kan ce­za­evi yet­ki­li­le­ri böy­le bir bil­gi­len­dir­me yapamayacakları­nı be­lirt­ti. Bu­nun üze­ri­ne Say­gı­lı­’nın avu­ka­tı be­be­ğin fo­toğ­raf­la­rıy­la be­ra­ber dün Si­liv­ri­’ye gi­de­rek do­ğum ha­be­ri­ni ver­di.

YANINDA OLSAYDI

Es­ra Say­gı­lı,”Böy­le bir gün­de eşi­min ya­nım­da ol­ma­sı­nı çok ar­zu eder­dim. Oğ­lu­nun do­ğu­mu­na şa­hit­lik et­me­si­ni is­ter­dim. Na­sip de­ğil­miş. Çok şü­kür yav­ru­muz sağ­lık­lı bir şe­kil­de dün­ya­ya gel­di” de­di.


Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : , , , ,
Okunma Sayısı :

Bir Cevap Yazın

*

Copyright © 2015 Sohbet Odaları. Tüm hakları saklıdır.

Tarih : 27.06.2022
Saat : 09:39:24
itibari ile RomeO Tarafından Güncellenmiştir.

Created By RomeO
We Love
Sohbet Odaları
sohbet sohbet W3 Directory - the World Wide Web Directory TV-bnk
Internet General Gaming sites Top 100