AKP’lilerden Zarrab’ın Parasıyla Hazine Arazisine Ekol

Sözcü, Emine Er­do­ğa­n ’­ın yen­ge­si Saa­det Gül­ba­ra­n ’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu TO­GEM­DER’in be­le­di­ye­den ya­sa­ya ay­kı­rı ara­zi alıp Zar­ra­b ’­a okul yaptırdığını yazdı.

Sözcü’nün ilgili haberi şöyle:

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n ’­ın ai­le­si, yö­net­tik­le­ri va­kıf­lar­la eği­tim ala­nın­da fa­ali­yet­le­ri­ni hız­lan­dır­dı. Oğul Bi­lal Er­do­ğan, TÜR­GE­V ’­in yönetimine girdi. Emi­ne Er­do­ğa­n ’­ın ağa­be­yi Ha­san Gül­ba­ra­n ’­ın eşi Saa­det Gül­ba­ran ise başka bir dernekle fa­ali­ye­te baş­la­dı…
Emi­ne Er­do­ğa­n ’­ın hi­ma­ye­sin­de ku­ru­lan Top­lum­sal Ge­li­şim Mer­ke­zi Eği­tim ve Sos­yal Da­ya­nış­ma Der­ne­ği­ ’nin (TO­GEM­DER) üye­le­ri ara­sın­da AK­P ’­ye yakın işadamı ve siyasetçilerin eş­le­ri yer al­dı. Yol­suz­luk id­di­ala­rı üze­ri­ne is­ti­fa eden es­ki Ba­kan Ege­men Ba­ğı­ş ’­ın eşi Bey­han Ba­ğış on­lar­dan sa­de­ce bi­ri…

Zarrab’a Teşekkür

AKP’li kadınların yö­net­ti­ği, yenge Gülbaran ’ın başkanı olduğu TO­GEM­DER, Tür­ki­ye­ ’nin çe­şit­li il­le­rin­de ana­okul­la­rı yap­tı. O okul­la­rın so­nun­cu­su İs­tan­bul Ga­zi­os­man­pa­şa­ ’da açıl­dı. Okul, 17 Ara­lık Yol­suz­luk Ope­ras­yo­nu­ ’nun bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı İran­lı Re­za Zar­ra­b ’­ın pa­ra­sıy­la ya­pıl­dı. Gi­ri­şe de Zar­ra­b ’­a te­şek­kür lev­ha­sı asıl­dı. Lev­ha­ya, “Ha­yır­se­ver işa­da­mı Rı­za Sar­raf ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tır ve eği­ti­me ka­zan­dı­rıl­mış­tır. 2014” di­ye ya­zıl­dı. Oku­lun dış du­va­rı ve kor­ku­luk de­mir­le­rin­de ise AK­P ’­li Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si­ ’nin amb­lem­le­ri yer al­dı.

TO­GEM­DE­R ’­in, be­le­di­ye­nin ‘kat­kı­la­rıy­la ve Zar­ra­b ’­ın pa­ra­sıy­la yap­tır­dı­ğı okul, eği­ti­me baş­lar baş­la­maz da­va­lık ol­du. CHP ’­nin id­di­ası­na gö­re; okul Ha­zi­ne­ ’nin ‘sa­tı­la­ma­z ’ şar­tıy­la ve ye­şil alan ola­rak be­le­di­ye­ye dev­ret­ti­ği ara­zi­ye ruh­sat­sız ola­rak in­şa edil­di. CHP Ga­zi­os­man­pa­şa İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Po­lat, ko­nuy­la il­gi­li sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du, ya­sa dı­şı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği okul ile il­gi­li iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di.

Po­lat, suç du­yu­ru­su di­lek­çe­sin­de özet­le şöy­le de­di:

‘Ruh­sa­tı bi­le yo­k ’

“O­ku­lun ya­pıl­dı­ğı yer, Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan be­le­di­ye­ye ye­şil alan ya­pıl­ma­sı için dev­re­dil­miş. Ha­zi­ne­ ’nin dev­rin­de ‘sa­tı­la­ma­z ’ şar­tı var. An­cak be­le­di­ye na­sıl yap­tıy­sa ta­pu­yu de­ğiş­tir­miş. Ha­zi­ne, de­ği­şik­lik ne­de­niy­le be­le­di­ye­ye da­va aç­mış. Ga­zi­os­man­pa­şa 3. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si ara­zi ile il­gi­li ted­bir ka­ra­rı al­mış. Bu ka­ra­ra rağ­men ar­sa TO­GEM­DE­R ’­e ve­ri­li­yor ve üze­ri­ne ruh­sat­sız in­şa­at ya­pı­lı­yor. Üze­rin­de ted­bir ka­ra­rı olan ar­sa­ya ruh­sat ve­ri­le­mez. Bi­na­nın, hiç­bir bel­ge­si, ta­pu­su, ruh­sa­tı yok. Bi­na­da be­le­di­ye­nin ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­ ’nın amb­le­mi bi­le kul­la­nıl­mış­tır. Ka­çak ya­pı­lan bi­na dur­du­rul­ma­lı, ya­pı­mı­na göz yu­man­lar ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı.”

Sözcü

, AKP’lilerden Zarrab’ın Parasıyla Hazine Arazisine Okul kelebeksohbetchat.net farkıyla sizlerle.


Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : , , , ,
Okunma Sayısı :

Bir Cevap Yazın

*

Copyright © 2015 Sohbet Odaları. Tüm hakları saklıdır.

Tarih : 25.02.2024
Saat : 06:42:04
itibari ile RomeO Tarafından Güncellenmiştir.

Created By RomeO
We Love
Sohbet Odaları
sohbet sohbet W3 Directory - the World Wide Web Directory TV-bnk
Internet General Gaming sites Top 100