Milletvekillerinin Bahşiş Harcaması Uç Uçuklattı

Milletvekillerinin Bahşiş Harcaması Uç Uçuklattı

Sözcü’nün haberine göre; mil­let­ve­kil­le­ri­ne söz ko­nu­su dö­nem­de 81 mil­yon 220 bin TL ’­lik ma­aş öde­mesi ya­pı­lır­ken, ilaç ve te­da­vi gi­der­le­ri için de Emek­li San­dı­ğı ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­ ’na 1 mil­yon 331 bin TL ak­ta­rıl­dı. Yıl so­nun­da ma­aş­lar için 108 mil­yon 200 bin TL, sağ­lık har­ca­ma­la­rı için de 2.5 mil­yon TL har­can­ma­sı he­def­le­ni­yor.

ÇİÇEK HEDİYELER VE BAHŞİŞ

Tür­ki­ye­ ’ye ge­len ve dev­let er­ka­nı ile ye­mek yi­yen, top­lan­tı ya­pan, ka­mu ku­rum­la­rı­nın ic­ra­at­la­rı­nı an­lat­mak için dü­zen­le­di­ği ta­nı­tım top­lan­tı­la­rı­nın mas­raf­la­rı­nın ya­nı sı­ra ce­na­ze tö­ren­le­ri için sa­tın alı­nan çi­çek be­del­le­ri, he­di­ye­ler, bah­şiş­ler dev­le­tin büt­çe­sin­den kar­şı­la­nı­yor.

Bu yı­lın do­kuz ayın­da dev­le­tin ka­sa­sın­dan bu ka­lem için 101 mil­yon 593 bin TL har­can­dı ve yıl so­nun­da 194 mil­yon 802 bin TL har­can­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu har­ca­ma­lar ma­kam sa­hi­bi ve­ya yet­ki­li kıl­dı­ğı amir­le­rin tak­di­ri­ne bağ­lı ya­pı­lı­yor. Öte yandan Meclis ’e sunulan 2015 bütçesine göre, yüzde 7 artacak olan milletvekili maaşı 14 bin TL ’den 15 bin liraya yükselecek. Burada asıl farkı ise emekli olan ancak çalışmaya devam eden milletvekili alacak. 2015 bütçesine göre yüzde 9.5 zam alan Meclis ’teki 400 emekli milletvekilinin maaşı bin 700 TL ’lik artacak. Böylece emekli vekillerin maaşı 23 bin 200 TL ’ye ulaşacak. Milletvekillerinin şu an ek ödemeyle birlikte 7 bin 479 lira olan emekli aylıkları ocak ayından itibaren 8 bin 190 liraya çıkacak.

Sözcü

, Milletvekillerinin Bahşiş Harcaması Dudak Uçuklattı kelebeksohbetchat.net farkıyla sizlerle.

admin 26
Cevap bırakın